کردهای خراسان
 خلاصه‌ تاریخ کردهای خراسان. >>>

ادب و هنر
  در این قسمت از سایت، شعر و آثار ادبی کردی تقدیم است. >>>

زبان کردی

 "زبان کردی>>>
 دستور زبان و ادبیات کوردی‌(کورمانجی)(1)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (2)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (3)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (4)

مقاله ها
در این قسمت از سایت، مقاله‌ها تقدیم است. >>>

ملیتهای ایران فدرال


چالاکی: سوسیال دموکراسی و مصلحت اندیشی عدالت اجتماعی
در مورخه : Sunday, August 12 @ 12:02:03 UTC
دکتر افراسیاب شکفته

سوسيال دموکراسی يک تفکر و ايدئولوژی سياسی است که در اواخر قرن نوزدهم از درون سوسياليزم تحت عنوان (welfare socialism) تراوش نمود. از ديدگاه اين گروه (سوسيال دمو کرات) سوسيال دموکراسی يک فرم ايده آلی از دموکراسی است که ازطرفی ميتواند مشکلا ت ناسامانی کاپيتاليستی رامرتفع کند، و از طرف ديگر حالتهای انقلابی،  شورشگری،  تخر يب، پو پوليستی و اقتدارمداری تمرکزگرای انحصاری در نظامهای سوسياليستی و يا گروههای مارکسيستی راديکال را بخوبی کنترل کند.


احزاب سوسيال دموکرات کمک شايانی جهت پايه ريزی دموکراسی در بسياری ازکشورها از جمله سوئد، نروژ، کانادا، استراليا، نيوزلند و جاهای ديگر کرده اند. مثل حزب کارگر بريتانيا، حزب سو سيال دموکرات آلمان، حزب کارگر استراليا و...

پلاتفرم سياسی اين احزاب معمولا بر گرد تدبيرهائی ازقبيل: اجرای قوی قوانين محکم کار گری، ملی کردن صنايع بزرگ کشوری، اعتقاد قوی به حداقل تأمين زندگی و رفاه اجتماعی طبقه نيازمند استوار است.

در اواخر قرن بيستم بيشتر احزاب سوسيال دموکرات در واقع از سيستمهای اقتصادی دولتی سوسياليستی سنتی فاصله گرفتند. بيشتر سوسيال دموکراتهای مدرن گستردگی آماج خود را بسوی حقوق زنان و برابری جنسی، برابری نژادی و تکثرگرائی فرهنگی و اجتماعی سوق دادند.

از سال 1980 به بعد تعدادی از احزاب سوسيال دموکرات بعنوان مثال حزب کارگر بريتانيا خط مشئ را بعنوان معيار عدالت اجتماعی مصلحت انديشی نمودند که از ساماندهی اقتصادی نسبتأ ملايم حمايت کرده و بيشتربه برابری فرصتها تأکيد شده است تا برابری پيامدومحصو ل.

محاسن و چشم انداز امروزی سوسيال دموکراتها

بطور کلی سوسيال دموکراتهای امروزی باوری عميق به اصو ل ذيل دارند:

* نظام اقتصادی ترکيبی است از اصو ل کاپيتاليستی(اقتصاد بازار آزاد) و سوسياليستی(اقتصا د دولتی) که در ترمينولوژی سياسی معروف به راه سوم اقتصادی يا اقتصاد رفاه است.

* نظام اجتماعی بر اساس اصول و سياستهای دموکراتيک و احترام به قانون استوار است.

* احترام به تأمين اجتماعی شهروندان بخصوص تأمين حداقل معيشتی و درمانی افراد بيکار و بيمار برای جلوگيری از فقر اجتماعی( اقتصاد رفاه) و زدودن غبار فقر از اجتماع.

* احترام به بازار نسبتاً آزاد ( بعضی از صنايع بزرگ به بخش خصو صی واگذار ميشود).

* کمک و يا تدارک سو بسيد های دولتی جهت تحصيل، بهداشت و درمان، و مراقبتهای کودکان.

* پرداختن به امور مالياتی جهت برآورد هزينه های دولتی.

* سيستمی اجتماعی با تنظيمات و اتحاديه های کارگری و صنعتی(حمايت از کارگران و حقوق بگيران بخصوص در پرداخت حداقل دستمزد).

* حمايت از مهاجران و پناهندگان خارجی و تکثرگرائی فرهنگی و اجتماعی.

* احترام به سيستم اجتماعی سکولار (تفکيک حوزه دين و ايدئولوژی از قلمرو دولت و حکومت).

* در باب سياست خارجی حمايت از تشو يق به پايه ريزی و تعميم دموکراسی و حمايت راسخ از حقوق بشر.

* خيلی از سو سيال دموکراتها بيشتر هوادار حقوق اجتماعی هستند تا حقوق فردی.

نقد سوسيال دموکراسی

بيشتر انتقادها از جناح چپ (سوسياليستها) و جناح راست ( ليبرالها )  می باشد که عمدتاً روی فرم اقتصادی و اجتماعی اين سيستم متمرکز است.

را ست <-------------------------------------*--------------------------------------------> چپ

کا پيتا ليسم ،ليبرا ل دمو کرا ت ،سو سيا ل ليبر ا ليسم ، سو سيا ل د مو کر ا ت ، سو سيا ليسم ،کمو نيسم

* سيستمهای سوسيال دموکرات محدوديتهايی در خصوص فردگرايی، پويائی فردی و حقوق فردی قائل است که اين بالاخص در کاهش آزاديهای اقتصادی محرز است.

* محدوديتهايی که روی سيستم بازار قايل هستند سبب کاهش بازده و راندمان بازار و همچنين اعمال فشار روی رشد اقتصادی  می شود که در نها يت بطور کلی سبب کاهش استاندارد زندگی است.

* سيسم سو سيال دموکراسی مشوق کاهش بودجه دولتی است.

* تأمين و سوبسيدهای بی رويه دولتی جهت آموزش، مراقبتهای بهداشتی درمانی، مراقبتهای کودکان و خدمات دولتی ديگر سبب بی رغبتی در گزينش و رقابت فردی و در نهايت رکود اجتماع می شود.

البته سوسيال دموکراتها بر اين باورند که نقصان در رعايت حقوق فردی با رعايت در حقوق گروهی و متعاقب آن افزايش استاندارد اجتماع پوشش و جبران می شود. همچنين محدوديتهای اقتصادی اعمال شده در اجتماع سبب رعايت دادمندی و تداوم تجارتهای کوچکتر است.

از ديدگا ه سوسياليستهای سنتی در واقع سوسيال دموکراتها مانع  از ريفرم جامعه بسوی سيستم سوسياليستی راديکال جهت نيل به سوسياليزم جهانی هستند. سوسيال دموکراتها حالت انقلابی و راديکالی تفکر مارکسيستی را رد کرده و معتقدند که از طريق پروسه های دموکراتيک  می توان به آزادی فردی و اجتماعی رسيد.

سوسيال ليبراليسم

سوسيال ليبرال شاخه ای از ايدئولوژی سياسی ليبراليسم است که از اواخر قرن نوزدهم تحت عنوا ن ( welfare liberalism) جهت ترويج و تغيير بطئ تفکر اجتماعا ت سوسياليستی بسوی ليبراليسم (آزاد انديشی فردی، آزاد منشی و آزاديخوا هی) مطرح گرديد.

سوسيال ليبرالها تشويق فرصتهای برابر برای تمامی شهروندان را ترغيب می نمايند و به قوانين حداقل دستمزد کاری اعتقاد دارند. البته سوسيال ليبراليسم محدوديتهايی را در امو ر اقتصادی قا ئل هستند، مثلاً داشتن قوانين دولتی برای جلوگيری از رقابت شرکتهای زنجيره ای بزرگ تک قطبی يا کارتلها و تراستها (Anti trust/ competition  laws) جهت حمايت از شرکتهای تجاری ديگر و مصرف کنندگان و همچنين توقف ناهنجاريهای متعاقب احتمالی.

اين ديدگاه سياسی در واقع کاپيتاليسم محض و يا سوسياليسم راديکا لی را رد کرده و خواهان آزاديخواهی مثبت گو نه (positive liberty) در جامعه می باشد که بر اساس آن قشرفقير و يا کم درآمد جامعه بوا سطه تنظيمات دولتی به نوعی حمايت می شوند.

مثل همه ليبرالها، سوسيال ليبرالها نيز معتقدند که آزادی فردی از آماج اصلی آ نهاست. در مقام مقايسه با ديگر ليبرالها، سو سيال ليبرالها معتقدند که فقدان فرصتها ی اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، مراقبتهای بهداشتی و غيرو می تواند عواقب مخاطره آميزی برای آزادی فردی باشند.

سوسيال ليبرالها مدافع اصول و عقايد حقوق بشری و آزادی اجتماعی (Civil liberties) بوده و از خدمات عمومی دولتی مناسب حمايت می کنند.

در بريتانيا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم گروهی از متفکرين تحت عنوان ليبرالهای نو (New liberal) در مقابل ليبرالهای کلاسيک، به نوعی دخالت محدود و معقولانه دولت در امو ر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم را جهت ارتقاء وضعيت و موقعيتهای اجتماعی و ايجاد فرصتهای مناسب و برابر در حمايت از آزادی فردی جايز شمردند، که البته اين طرز تفکر با نئوليبرالها( Neoliberalism) که معتقد به بازار آزاد(Free market) و عدم دخالت دولت در امو ر مردم و برنامه های اجتماعی می باشند متفاوت است. 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

مقالات

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28