CSKK - اساسنامه‌ کنگره ملیتهای ایران فدرال


اساسنامه‌ کنگره ملیتهای ایران فدرال


(باز نگرى شده در مجمع عمومى ماه سپتامبر 2007)

مقدمه:

ایران کشوری است چند ملیتی با قومیتھای مختلف که ھمه آنان حق دارند بطور مساوی در امر اداره کشور شریک باشند٬ حقی که تا کنون از آنها سلب شده است.
" کنگره ملیتهای ایران فدرال"  بر این باور است که مشروعیت سیاسی هرحاکمیتی ،همواره از اعمال اراده مردم سر چشمه می گیرد. اراده ملیت های مختلف و رعایت حقوق برابر آنان تحت هیچ شرایطی نباید مورد اغماض و استثناء قرارگیرد. بر قراری نظام جمهوری فدرال پایبند به اصول دموکراسی بر اساس معیارهای ملی و جغرافیایی، تنها مکانیسم سیاسی قابل دوام بمنظور اعمال اراده سیاسی همه ملیتها در چارچوب ایرانی آزاد خواهد بود.

اصول کلی

ماده 1-   نام این تشکل "کنگره ملیتهای ایران فدرال" است که در این اساسنامه از آن بعنوان کنگره‌ہ یاد خواھد شد۔

ماده 2-  کنگره ضمن تاکید بر روشهای صلح آمیز از همه شیوه های مبارزاتی برای برکناری جمهوری اسلامی و رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد.

ماده 3- اعضاء کنگره :
 
الف- اعضاء هیئت موسسین کنگره که امضاء کنندگان "سند لندن" بتاریخ بیستم فوریه 2005 بودند، عبارتند از:

1-  جبهه متحد بلوچستان- ایران                          
2- جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
3- حزب دمکرات کردستان ایران
4- حزب مردم بلوچستان
5- حزب همبستگی دمکراتیک اهواز
6- سازمان دفاع از حقوق ملى خلق ترکمن
7- کومله - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

ب- اعضاء فعلی کنگره عبارتند از:

1- انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان
2- پارت آزادی کردستان
3- جبهه مردم بلوچستان
4- جبهه متحد بلوچستان (جمهوریخواهان)
5- جنبش ملی بلوچستان ایران
6- حزب دمکرات کردستان ایران
7- حزب کومله کردستان ایران
8- حزب اتحاد بختیاری و لرستان
9- حزب مردم بلوچستان
10- حزب همبستگی دمکراتیک الاهواز
11- حرکت ملی ترکمنستان جنوبی- ایران
12- حرکت بیداری ملی آذربایجان(گاموح)
13- حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن
14- سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
15- کانون فرهنگی آذربایجان
16- کمیسیون دیپلوماتیک آذربایجان جنوبی

ماده 4-  کنگره در چارچوب اهداف اعلان  شده خود در جهت اتحاد عمل و ایجاد ائتلافی وسیعتر با سایر نیروهای دمکرات و آزادیخواه اپوزیسیون ایران خواهد کوشید.

ماده 5-  پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تحقق نظام جمهوری فدرال در ایران موجودیت کنگره بمثابه نیروی پیشبرنده اهداف خود حفظ  و به فعالیت ادامه خواهد داد.

شراط عضویت و حقوق اعضاء:

ماده 6-  همه احزاب، سازمانها و گروهای سیاسی ملیتهای ایران به عضویت کنگرہ پذیرفته میشوند بشرطیکه:

الف- اصول پایه ای اعلان شده، اساسنامه کنگره و مصوبات مجمع عمومی را بپذیرند.
ب- وابسته به جمهوری اسلامی نباشند.
ج- در مورد پذیرش اعضای جدید، شوراى مرکزى تصمیم می گیرد. در صورت هرگونه اعتراض کاندید، تصمیم نھایی به مجمع عمومی ارجاع میشود.
د- تعهد مالی به نسبت وضعیت خود بپذیرد.

ماده 7-  اعضای کنگرہ ضمن پایبندی و تعهد نسبت به اصول پایه ای و پرنسیبهای کنگره، استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود را حفظ خواهند نمود.

ماده 8-  هر یک از اعضاء حقوقی کنگره میتوانند عضویت اتحادیه های دیگر را بشرطی که ماهیت فعالیت آنها بر خلاف اهداف کنگره نباشد بپذیرند.

ماده 9-  در مجمع عمومی هر تشکل سیاسی عضو، فقط یک رای دارد.

ماده 10-  مصوبات کنگره و تصمیمات هئیت اجرایی باید بطور کتبی به اطلاع همه اعضاء برسد.

ماده 11-  کنگره از عضو یا اعضایی سلب عضویت خواهد نمود که:

الف- وارد اتحادیه ای شده باشد که بر خلاف اهداف کنگره عمل کند.
ب- اطلاعات داخلی کنگره را افشاء کرده باشد.
ج- به تعهد مالی خود عمل نکند.
د- بدون عذر موجه در جلسات کنگره شرکت نکند.

ارگانهای کنگره

1.  مجمع عمومی
2.  شوراىمرکزى
3.  هئیت اجرایی

ماده 12-  مجمع عمومی

الف- مجمع عمومی بالاترین ارگان کنگره است.
ب- تصمیمات با رای اکثریت (نصف بعلاوہ یک) نمایندگان حاضر به تصویب می رسد.
ج- برای تغییر مواد اساسنامه احراز 75%  آراء نمایندگان حاضر ضروری است.
تبصره: در صورت تعارض مصوبه پایه ای مجمع عمومی با اساسنامه یکی از اعضای کنگره، آن عضو ملزم به اجرای آن نیست.
د-  جلسات مجمع عمومی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد.
ه-  مجمع عمومی از میان احزاب، سازمانها و گروهای سیاسی عضو کنگره يک نماينده از ھر عضو را  بعنوان عضو شوراى مرکزى انتخاب می کند.
و- اجلاس سالانه مجمع عمومی از طرف هئیت اجرایی فرا خوانده می شود.
تبصره: در صورت تقاضای یک سوم اعضای کنگره، شوراى مرکزى مؤظف است در مدت حداکثر یکماه مجمع عمومی فوق العاده را فرا بخواند.

ماده 13-  شوراى مرکزى و ھيئت اجرايى

الف-.شوراى مرکزى منتخب مجمع عمومی است ومسئول پیشبرد و اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی در فاصله بین دو مجمع می باشد.
ب- شوراى مرکزى در مقابل مجمع عمومی مسئول بوده و باید در همه موارد گزارش کارهای خود را به  آن عرضه نماید.
ج- هیئت اجرائی کنگره در نشست شورای مرکزی انتخاب می شود، و تعداد آن با توجه به اعضاء کنگره مشخص می گردد.
د- ھيئت اجرايى از ميان خود يکنفر را به عنوان سخنگوى دوره اى کنگره انتخاب ميکند.
ه- هئیت اجرایی جهت پیشبرد و اجرای اهداف کنگره مؤظف به تشکیل کمیته های کاری است. اعضای این کمیته ها بنا به تشخیص هئیت اجرایی از میان اعضای کنگره انتخاب خواهند شد. در صورت لزوم میتواند از اشخاص متخصص استفاده کند.
و- هئیت اجرایی علاوه بر تشکیل کمیته های تبلیغات، مالی و ارتباطات در صورت لزوم میتواند به تشکیل کمیته های دیگری نیز اقدام نماید.

ماده 14-  منابع مالی کنگره

الف- حق عضویت اعضاء
ب- کمکهای مالی دوستان کنگره
ج- عایدات بنیادها و مؤسسات کنگره


آدرس این مطلب :
http://phpnuke.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10