گرامر

2 min read

هم‌زبانان‌ عزیز کورد (کرمانج) امیدواریم که این مجموعه از دستور زبان و ادبیات کوردی، در خصوص چگونگی استفادهء صحیح و علمی از زبان مادری‌مان، بتواند مفید واقع شود. در این قسمت، مبحث ضمایر شخصی و اسم را همراه با آوردن مثالهایی جهت سهولت در فراگیری گرامر زبان کردی، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گرامر Rêziman

در اینجا بواسطه اینکه در زبان محاوره‌ای در میان کوردها معمولأ ضمایر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، لذا در این بخش، مبحث اسم (و ضمایر شخصی) را بررسی می‌کنیم. در فرصتهای آتی مباحث فعل، حروف اضافه، صفت و … را مطرح خواهیم کرد.

ضمیر Cînav

ضمیر کلمه‌ای است که بجای اسم می‌نشیند (اسم کلمه‌ای است که برای نامگذاری موجودات جاندار و بی‌جان استفاده می‌شود). زبان کردی دارای دو گروه ضمیراست:

به فارسی

ضمایر کنایه (غیر مستقیم)

ضمایر ساده (مستقیم)

من

Min

Ez

تو

Te

Tu

او(مرد)، آن

Ew

او(زن)، آن

Ew

ما

Me

Em

شما

We

Hûn

آنها

Wan

Ew

 

A) کاربرد ضمایر ساده:

ضمایر ساده در موارد زیر استفاده می‌شوند:

الف) بعنوان فاعل (کنندهء کار) در انجام دادن کاری (فعل ) در تمام زمانها بکار می‌روند ( به جز زمانهای گذشتهء افعال متعدی):

çûn (رفتن) یک فعل لازم است.  Ez در اینجا ضمیر ساده و کنندهء کار (فاعل) می‌باشد.

من دارم به مدرسه می‌روم

Ez diçim debistanê

من به مدرسه خواهم رفت

Ez ê biçim debistanê

من به مدرسه رفتم

Ez çûm debistanê

من به مدرسه رفته‌ام

Ez çûme debistanê

من به مدرسه می‌رفتم

Ez diçûm debistanê

من به مدرسه رفته بودم

Ez çûbûm debistanê

 

ب) بعنوان مفعول درجملاتی که دارای افعال متعدی (زمانهای گذشته) هستند:

dîtin (دیدن) یک فعل لازم است. Ez در اینجا ضمیر ساده و همچنین مفعول جمله می‌باشد.

 

تو من را دیدی

Te ez dîtim

تو من را دیده‌ای

Te ez dîtime

تو من را می‌دیدی

Te ez didîtim

تو من را دیده بودی

Te ez dîtibûm

 

B) کاربرد ضمایر کنایه (غیر مستقیم):

ضمایر کنایه در موارد زیر استفاده می‌شوند:

الف) بعنوان فاعل در جملاتی که دارای افعال متعدی (زمانهای گذشته) هستند:

xwarin (خوردن) فعل لازم است. Min در اینجا ضمیر کنایه و همچنین فاعل جمله می‌باشد.

 

من یک سیب را خوردم

Min sêvek xwar

من یک سیب را خورده‌ام

Min sêvek xwariye

من یک سیب را می‌خوردم

Min sêvek dixwar

من یک سیب را خورده بودم

Min sêvek xwaribû

 

ب) بعنوان مفعول درجملاتی که دارای افعال متعدی (زمانهای حال و آینده) هستند:

 

تو من را می‌بینی

Tu min dibînî

تو من را خواهید دید

Tu yê min bibînî

 

پ) ضمایر کنایه برای یک حرف اضافه، بعنوان مفعول می‌باشند:

 

مثال :    از –   ji

از من / تو/ او (مرد) / او (زن) / ما / شما / آنها

ji min/te/wî/wê/me/we/wan

 

 ت) در حالت ملکی:

دست من / تو / او (مرد) / او (زن) / ما / شما / آنها

destê min/te/wî/wê/me/we/wan

مال من/ تو/ او (مرد) / او (زن)/ ما / شما / آنها

ê min/te/wî/wê/me/we/wan

 

ضمایر مفعولی Cinavên berkirde

وقتیکه یک ضمیر ساده (مستقیم) بعنوان فاعل استفاده شود، ضمیر کنایه (غیر مستقیم) بعنوان مفعول استفاده می‌شود، و بالعکس.

 

من تو را می‌بینم (دارم می‌بینم)

Ez te dibînim

تو من را می‌بینی

Tu min dibînî

او (زن/مرد) می‌بیند او (زن/مرد) را

Ew wî/wê dibîne

ما شما را می‌بینیم

Em we dibînin

شما ما را می‌بینید

Hûn me dibînin

آنها می‌بینند آنها را

Ew wan dibînin

 

من تو را دیدم

Min tu dîtî

تو من را دیدی

Te ez dîtim

او (مرد) دید او (زن/مرد) را

Wî ew dît

او (زن) دید او (زن/مرد) را

Wê ew dît

ما شما را دیدیم

Me hûn dîtin

شما ما را دیدید

We em dîtin

آنها دیدند آنها را

Wan ew dîtin

 

ضمایر انعکاسی Cinavên Vegerok

ضمیر انعکاسی کلمهء xwe (خود / صاحب بودن) است که برای تمام اشخاص بکار می‌رود.

 

من خودم را می‌بینم

Ez xwe dibînim

تو خودت را می‌بینی

Tu xwe dibînî

او (زن/مرد) می‌بیند خودش (زن/ مرد) را

Ew xwe dibîne

ما خودمان را می‌بینیم

Em xwe dibînin

شما خودتان را می‌بینید

Hûn xwe dibînin

آنها خودشان را می‌بینند

Ew xwe dibînin

 

صفات و ضمایر ملکی Rengdêr u Cînavên xwedîtî

ضمایر کنایه معمولأ بعنوان ضمایر و صفتهای ملکی استفاده می‌شوند. دراین موارد همیشه یک پسوند اسم را به ضمیر کنایه مرتبط می‌کند.

 

پسوندهای معلوم (معین)

اسمهای مفرد مونث

a –

اسمهای مفرد مذکر

ê –

اسمهای جمع

ên –

 

کلمهء y در اسمهایی که به یک حرف صدادار ختم می‌شوند، بین حرف صدادار و پسوند اسم قرار می‌گیرد. در واقع کلمهء y در اینجا همانند یک بافر (زینت بخش) عمل کرده و اسم را خوش بیان می‌کند.

 

پسوندهای نامعلوم (نامعین)

اسمهای مفرد مونث

e –

اسمهای مفرد مذکر

î –

اسمهای جمع

e –

 

پسوند اسم (نسبت داده شده) به همراه ضمیر کنایه، یک ضمیر ملکی را درست می‌کند.

 

مال من (کتاب)

a min

کتاب من

Kitaba min

مال تو (قاشق)

yê te

قاشق تو

Kevçîyê te

مال او (اسم)

ê wê

اسم او (مونث)

Navê wê

مال او (خانه)

a wî

خانه او (مذکر)

Mala wî

مال ما (شاگردها)

ên me

شاگردان ما

Şagirdên me

مال شما (معلمین)

yên we

معلمین شما

Mamostayên we

مال آنها (سوزن)

ya wan

سوزن آنها

Derzîya wan

 

کتاب شما از مال من بهتر است

Kitaba te ji a min rindtir e

قاشق شما از مال من درازتر است

Kevçîyê te ji yê min dirêjtir e

کاردهای شما از مال ما سنگین‌ترند

Kardên te ji ên me girantir in

 

یک کارد من

Kardeke min

یک معلم (مذکر) شما

Mamostayekî we

کتابهای آنها

Kitabêne wan

 

یک کارد من تیز نیست

Kardeke min tûj nîne

من یک معلم شما را دیدم

Min Mamostayekî we dît

کتابهای آنها خوبند

Kitabêne wan rind in